Privacyverklaring

De la Parra Advocaten draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die U eventueel aan ons kantoor verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen wordt behandeld. In dat kader wordt Uw privacy gerespecteerd. De la Parra Advocaten vindt het belangrijk om U duidelijk te informeren over de wijze waarop door ons kantoor met Uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Hierover informeren wij U in dit privacy statement en deze disclaimer.

1. De la Parra Advocaten: contactgegevens
De la Parra Advocaten wordt aangeduid als de verwerkingsverantwoordelijke. Het kantoor is gevestigd aan de Heerenweg 1A, 2222 AM in Katwijk (ZH). De la Parra Advocaten is telefonisch bereikbaar op 071-8877961 en per e-mail via info@delaparra.nl

2. Toepasselijkheid privacy statement & disclaimer
Dit privacy statement en deze disclaimer gelden voor alle personen van wie De la Parra Advocaten persoonsgegevens verwerkt.

Dit privacy statement en deze disclaimer zijn van toepassing op:

 • De cliënten van De la Parra Advocaten
 • Potentiële cliënten van De la Parra Advocaten met wie contact is gelegd of met wie contact zal worden gelegd
 • Alle bezoekers van de website van De la Parra Advocaten
 • Alle andere personen die contact met De la Parra Advocaten opnemen
 • Alle andere personen van wie De la Parra Advocaten persoonsgegevens verwerkt.

Dit privacy statement en deze disclaimer gelden echter niet voor werknemers van en sollicitanten bij De la Parra Advocaten.

3. Verwerking van persoonsgegevens
De la Parra Advocaten verwerkt verschillende persoonsgegevens. Daarbij gaat het om persoonsgegevens die U aan ons verstrekt hebt, persoonsgegevens die tijdens Uw bezoek aan onze website zijn gegenereerd en persoonsgegevens die wij aan andere bronnen ontlenen, zoals zakelijke social media.

Persoonsgegevens die U verstrekt heeft, zijn:

 • Persoonsgegevens die benodigd zijn voor de behandeling van Uw dossier
 • Contactgegevens die U tijdens intake- of telefoongesprekken hebt verstrekt
 • Persoonsgegevens (waaronder contactgegevens) die U hebt ingevuld op contactformulieren.

Persoonsgegevens, verkregen gegenereerd door of via bezoeken aan onze website, zijn:

 • Uw surfgedrag op onze website tijdens Uw bezoeken, waaronder de pagina’s die U bekeken hebt
 • Uw ip-adres.

Persoonsgegevens die wij uit andere bronnen hebben verkregen, zijn:

 • Uw persoonsgegevens die op openbare zakelijke social media beschikbaar zijn, waaronder LinkedIn.
 • Persoonsgegevens die op andere openbare zakelijke websites beschikbaar zijn, zoals de Kamer van Koophandel en dergelijke.

Via onze website kunt U doorverwezen worden naar andere websites, waaronder LinkedIn. De la Parra Advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van dergelijke websites.

Het op andere wijze verwerken van Uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover U De la Parra Advocaten daarvoor ondubbelzinnig toestemming verleend heeft.

4. Het gebruik van Uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor verschillende doeleinden. Het gaat daarbij om:

 • De uitvoering van de overeenkomst waarin U ons opdracht gegeven hebt om juridische diensten te leveren
 • Het onderhouden van contact met U, ook voor eventueel toekomstige dossiers
 • De verbetering van onze productinformatie en het uitvoeren van marketingwerkzaamheden, waaronder klanttevredenheidsonderzoeken
 • Wettelijke verplichtingen na te komen. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) zijn advocaten in bepaalde gevallen verplicht informatie in te winnen en te documenteren, waaronder een kopie van een identiteitsbewijs.

5. Verwerking van persoonsgegevens: rechtsgronden
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag een verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend persoonsgegevens verwerken als dit op één van de aldaar genoemde gronden kan worden gebaseerd. De la Parra Advocaten verwerkt persoonsgegevens op grond van één van de volgende rechtsgronden:

 • Wettelijke verplichting

Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) zijn advocaten in bepaalde gevallen verplicht informatie in te winnen en te documenteren, waaronder een kopie van een identiteitsbewijs

 • In verband met een gerechtvaardigd belang

De la Parra Advocaten heeft het recht Uw persoonsgegevens te verwerken als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, mits daarbij geen onevenredige inbreuk op Uw privacy wordt gemaakt

 • Toestemming

Indien De la Parra Advocaten U toestemming heeft gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens én U toestemming verleend heeft, heeft U te allen tijde het recht de toestemming in te trekken

 • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten daarvan

Wanneer U aan De la Parra Advocaten een opdracht heeft verleend tot het verrichten van juridische diensten, verwerkt De la Parra Advocaten Uw persoonsgegevens indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

6. Verwerkers van persoonsgegevens
Voor het verwerken van Uw persoonsgegevens kan De la Parra Advocaten dienstverleners (verwerkers) inschakelen die alleen op basis van opdrachtverlening persoonsgegevens voor ons kantoor verwerkt. Dit gebeurt op basis een overeenkomst die aan de eisen voldoet uit de AVG. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om ICT-dienstverleners die zorgen voor het beveiligen van onze systemen en website.

7. Het delen van persoonsgegevens met derden
In bepaalde gevallen kan het nodig zijn dat Uw persoonsgegevens met derden worden gedeeld. Dit kan nodig zijn voor de behandeling van Uw dossier.

8. Vragen over uw persoonsgegevens
Op basis van de wet heeft iedere persoon bepaalde rechten ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt U het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast kunt U bezwaar maken tegen het gebruik van Uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In sommige gevallen kunt U zelfs Uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. In dat geval kunt U contact met ons opnemen via telefoonnummer 071-8877961 of per e-mail via info@delaparrra.nl.

9. Klachten
Indien U klachten hebt over de verwerking van Uw persoonsgegevens door De la Parra Advocaten, kunt U daarover contact opnemen. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 071-8877961 of per e-mail via info@delaparrra.nl. Wij zullen dan ook proberen om samen met U tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan heeft U altijd de mogelijkheid zich te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Bezoekers website
Als je onze website bezoekt worden er ook gegevens verzameld. Dit gebeurt anoniem. De la Parra Advocaten kan op basis van deze gegevens het surfgedrag op de website analyseren. Dit doen wij om onze website gebruiksvriendelijk te maken voor onze gebruikers.
Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare
informatie over de gebruikers van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer
van de website en systeembeheerder en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. De la Parra Advocaten maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dit om te kijken hoe bezoekers onze websites gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.