Ondernemingsrecht

Voor direct advies, neem vrijblijvend contact op via 071-887-79-61.

Wij kunnen uw bedrijf (MKB) adviseren en namens u procederen op het gebied van commerciële contracten. Bovendien worden wij vaak ingeschakeld om contracten op te stellen. Wij kunnen u dus van begin tot eind kunnen bijstaan, dus van de onderhandelingen voorafgaand aan het sluiten van een contract tot het moment van beëindiging van een contract.

De la Parra Advocaten hebben ruime ervaring met het opstellen van contracten en bedingen en procederen over contracten voor het MKB. Een aantal voorbeelden van onze werkzaamheden zijn:

• Het opstellen van algemene voorwaarden voor bedrijven

• Het opstellen van aktes van cessie voor het MKB

• Samenwerkingsovereenkomsten

• Leveringsovereenkomsten

Heeft u een geschil over een commercieel contract of wilt u juist advies inwinnen over het opstellen van een commercieel contract? Dan staan de ondernemingsrechtadvocaten van De la Parra Advocaten voor u klaar.

Aandeelhoudersovereenkomsten

De la Parra Ondernemingsrechtadvocaten kunnen u adviseren en helpen bij het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten.

Een aandeelhoudersovereenkomst wordt gesloten binnen een vennootschap met meerdere aandeelhouders. In de aandeelhoudersovereenkomst wordt, naast de statuten van een besloten vennootschap (BV), de onderlinge verhouding tussen de aandeelhouders geregeld. Waar de statuten rechten en bevoegdheden omschrijven, wordt de wijze van uitoefening van die bevoegdheden in de aandeelhoudersovereenkomst geregeld. Aandeelhoudersovereenkomsten worden beheerst door het contractenrecht. Lees meer.

 

Algemene voorwaarden

De la Parra Advocaten leggen zich al geruime tijd toe op het adviseren op het gebied van algemene voorwaarden. De verkoper van een product of de leverancier van een dienst maakt vaak gebruik van algemene voorwaarden. Geregeld zijn deze algemene voorwaarden de koper of afnemer niet bekend, terwijl zij wel onderdeel uitmaken van de tussen partijen gesloten overeenkomst. In de algemene voorwaarden staat beschreven wat de rechten en plichten van beide partijen zijn. Zo kunnen er in algemene voorwaarden garanties worden gegeven of kunnen aansprakelijkheden worden beperkt. Als sprake is van bedrijfsmatig handelen, is het verstandig algemene voorwaarden op te stellen. Dit geldt nog sterker als een bedrijf vaker op dezelfde manier zaken doet. Lees meer.

 

Cessie (overdracht van vorderingen)

Als de schuldeiser een vordering heeft op een schuldenaar, zal de schuldeiser meestal zelf zijn recht halen. Er zijn echter gevallen waarin de schuldeiser zijn vordering aan een ander overdraagt. Dit noemt men cessie. Hier worden vorderingen op naam besproken. Als het gaat om vorderingen aan toonder of order, gelden extra vereisten.

Bij cessie wordt een vordering door een natuurlijke persoon of door een rechtspersoon overgenomen. Deze persoon was niet bij de sluiting van de overeenkomst betrokken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het overdragen van een vordering aan een incassobureau. In een overeenkomst kan worden afgesproken dat cessie (overdracht van vorderingen) niet mogelijk is. Lees meer. 

 

Heeft u een geschil of conflict en wilt u komen tot een oplossing, neem voor vrijblijvend advies contact op via 071-8877-961.

 

DISCLAIMER
Via de website van De la Parra Advocaten wordt algemene informatie verstrekt over De la Parra Advocaten en/of juridische of andere onderwerpen. Voor zover het juridische onderwerpen betreft, is niet beoogd om juridisch advies voor concrete situaties te verlenen. De informatie op de website van De la Parra Advocaten wordt door ons kantoor met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet ingestaan worden. De la Parra Advocaten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de op de website en anderszins aangeboden informatie. Verwijzingen via De la Parra Advocaten naar externe bronnen en websites, die niet door De la Parra Advocaten worden onderhouden, zijn louter opgenomen om de bezoeker van de website te informeren. Hoewel De la Parra Advocaten zeer selectief te werk gaat ten aanzien van de externe bronnen waarnaar wordt verwezen, kan het kantoor niet instaan voor de inhoud en de werking daarvan. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop aangeboden worden. Het is de bezoeker van de website van De la Parra Advocaten niet toegestaan deze informatie te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van De la Parra Advocaten.